>> ข่าวในช่วงปี 2552
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
26 พฤษภาคม 2552
ให้ข้อมูลเรื่องการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ: แนวคิด วิธีการ แนวทางปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่ได้ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงปรัชญาพุทธ” (Buddhism-based Human Resource Development) แก่นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer