>> การสละสิทธิ์เรียกร้อง
  
  ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีความคลาดเคลื่อน หรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ และข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อนึ่ง เว็บไซต์นี้ไม่ถือว่า เป็นส่วนประกอบ ของคำเสนอชี้ชวน หรือสัญญาใดๆ แต่ประการใด

ชื่อไทย.คอม ไม่ได้รับรองเว็บไซต์อื่น ที่เรียกไปโดยผ่านเว็บไซต์ นี้แต่อย่างใด เมื่อท่านเข้าไปในเว็บไซต์ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ชื่อไทย.คอม ขอได้โปรดเข้าใจว่า เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ เกี่ยวข้องกับ ชื่อไทย.คอม และ ชื่อไทย.คอม ไม่สามารถควบคุม เนื้อหาในเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ การเชื่อมโยง สู่เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ เว็บไซต์ของ ชื่อไทย.คอม ไม่ได้หมายความว่า ชื่อไทย.คอม รับรองหรือรับผิดชอบในเนื้อหา การใช้ หรือผลิตภัณฑ์ และบริการที่จัดทำขึ้นในเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ชื่อไทย.คอม จะไม่รับผิดในความเสียหาย ทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ หรือที่เป็นผลต่อเนื่องอื่น ๆ จากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เรียกไปโดยผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียประโยชน์ การชะงักงันของธุรกิจ การเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลอื่น ๆ หรือโดยประการอื่น แม้ว่า ชื่อไทย.คอม จะได้รับทราบ ถึงความเป็นไปได้ เกี่ยวกับความเสียหาย ดังกล่าว อย่างชัดแจ้งแล้วก็ตาม

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดหาไว้ในลักษณะ "ที่เป็นอยู่จริง" โดยไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยาย เพื่อการค้า หรือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในการไม่ละเมิดสิทธิ แต่อย่างใด

   >> Disclaimer
  
  INFORMATION ON THIS WEB SITE MAY CONTAIN INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. INFORMATION MAY BE CHANGED OR UPDATED WITHOUT NOTICE. THIS WEB SITE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR CONTRACT.

THAIURL.COM PROVIDES WEB SITE AND SERVICES ON AN "AS IS" BASIS. THAIURL.COM MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON THIS SITE. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, THAIURL.COM DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THAIURL.COM WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer