>> ข่าวในช่วงปี 2545
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
27 พฤศจิกายน 2545
ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์สำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (www.fpri.or.th) ในกำกับของกระทรวงการคลัง

15 พฤศจิกายน 2545
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการในการพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนพิจารณาเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

1 เมษายน 2545
เปิดให้บริการด้านการวิจัย เพื่อทำหน้าที่วิจัยข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาและมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการตอบปัญหาของการวิจัย โดยบริษัทได้รับดำเนินการวิจัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น

7 มกราคม 2545
เปิดให้บริการด้านที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร โดยบริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 832 ในฐานะที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer