>> ข่าวในช่วงปี 2547
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
29 ธันวาคม 2547
ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิ ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหาย ผ่านเว็บไซต์ www.csiphuket.com

17 กันยายน 2547
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ยกร่างบทนำ (ภาษาไทย) ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ - กระบวนการวัฏจักรชีวิตซอฟต์แวร์ (มอก. 2216-2548) โดยรับมาตรฐาน ISO/IEC 12207 Information technology - Software life cycle processes มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ

1 เมษายน 2547
ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นผู้จัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer