>> ข่าวในช่วงปี 2546
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
29 สิงหาคม 2546
ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Educational Profile) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

19 มิถุนายน 2546
ได้รับเชิญในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม New Asian Leaders’ Retreat ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดย World Economic Forum โดยบริษัทได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง การดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย ให้แก่ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม 54 คนจาก 12 ประเทศ

1 เมษายน 2546
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ TQS Level 1 ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 12207 ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกระบวนการของวัฏจักรชีวิตซอฟต์แวร์ จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer