>> ข้อมูลหน่วยงาน
  
  บริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 จากความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชื่อโดเมนภาษาไทย ที่ช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเรียกดูเว็บไซต์ผ่านทางชื่อโดเมนภาษาไทยเต็มรูปแบบ (ทั้งชื่อและสกุลโดเมนเป็นภาษาไทย) ได้เป็นรายแรกในวงการอินเทอร์เน็ตสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของเว็บไซต์ที่ประสบปัญหากับการมีชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่จดจำยาก หรือใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลำบาก สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยให้กับเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาในการให้บริการของ ชื่อไทย.คอม คือ การใช้ความสามารถของบุคลากรในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น เข้าไปสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่าการคำนึงถึงความทันสมัยหรือมูลค่าของเทคโนโลยีเป็นตัวตั้ง ส่งเสริมให้องค์กรได้รับประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพจากการใช้เทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมรอบข้างด้วย

นอกจากนี้ ชื่อไทย.คอม ยังให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นภาคีร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคการศึกษา ในการพัฒนาโครงการต่างๆ หลายโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาเกี่ยวข้อง มุ่งเน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ‘งานซอฟต์แวร์’ และ ‘งานข้อมูล’ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยปัจจุบัน ชื่อไทย.คอม ได้แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านที่ปรึกษา และด้านการวิจัย
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer