>> ข่าวในช่วงปี 2549
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
3 มิถุนายน 2549
เป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "กรณีศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ" ในงานเสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ "ตามรอยพระราชดำริ-เศรษฐกิจพอเพียง" เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

10 มีนาคม 2549
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้จัดทำโครงร่างมาตรฐาน ISO/IEC 15504 Information technology - Process assessment สำหรับการตรวจประเมิน จำนวน 5 เล่ม (มอก. 2393-2551) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน ISO/IEC 12207 Information technology - Software life cycle processes

11 มกราคม 2549
เป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเฝ้าสังเกต ระบบบริหารจัดการ และระบบตรวจสอบย้อนกลับในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกุ้ง ภายใต้โครงการ "กลุ่มความร่วมมือกุ้งไทยครบวงจร" (Integrated Shrimp COoperative group of Thailand: ISCOT) เชื่อมโยงระหว่างภาคโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้ง ภาคฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และภาคโรงงานแปรรูปกุ้งเพื่อการส่งออก เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เลี้ยงกุ้ง 10 จังหวัดทั่วประเทศ
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer