>> ข่าวในช่วงปี 2548
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
28 ตุลาคม 2548
ได้เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติภายใต้กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและคำประกาศเจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

1 ตุลาคม 2548
ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ระยะที่ 2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

30 พฤษภาคม 2548
ได้รับคัดเลือกให้เป็น “พี่เลี้ยง” ภายใต้แผนบ่มเพาะเว็บมาสเตอร์ ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ “พี่เลี้ยงน้อง-สร้างผู้ประกอบการใหม่” ประจำปี 2548 ของสำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรม

7 มีนาคม 2548
ได้เข้าร่วมยกร่างมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม (ISO/IEC for Very Small Enterprise Standard – VSE Standard) ภายใต้เครือข่ายองค์กรเอกชนในโครงการพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดเล็กในระดับสากล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer