>> ข่าวในช่วงปี 2550
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
23 พฤศจิกายน 2550
เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "การดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในหลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานใหม่" รุ่นที่ 82 ณ ห้องอบรม อาคาร 30 ปี ชั้น 2 ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา การประปานครหลวง

พฤษภาคม 2550 
เอกสารเผยแพร่กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชื่อไทย.คอม ในชุดหนังสือ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน" จัดทำโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 มีนาคม 2550
ตอบคำถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับโลกของไอทีอย่างไร ในรายการ “แผ่นดินพอเพียง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ช่อง 5, TITV และ UBC7)

22 กุมภาพันธ์ 2550 
เปิดแนวคิดพอเพียงกับเป้าหมาย ชื่อไทย.คอม และวิเคราะห์แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการแข่งขันทางธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ในรายการ “ทำดีทำได้” ทางโมเดิร์น 9 ทีวี

17 กุมภาพันธ์ 2550
ให้ทัศนะเรื่องการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางความพอเพียง ในรายการ “ด้วยพระบารมี” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer