>> ข่าวในช่วงปี 2551
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
28 พฤศจิกายน 2551
ให้ความรู้ในหัวข้อ "Best Practice เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการที่ยั่งยืน" แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เข้าแข่งขันประกวดการจัดทำโครงการการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 53 ทีมในโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 กรกฎาคม 2551
ให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานวิจัยหัวข้อ “ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อการบริหารของผู้ประกอบธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

20 พฤษภาคม 2551
ให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 2 แก่นักศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 กุมภาพันธ์ 2551
ต้อนรับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับบริษัท
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer