>> บริการ
  
  ด้านเทคโนโลยี

ชื่อไทย.คอม ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยฝีมือคนไทย เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ ชื่อไทย.คอม ได้แก่ การคิดค้นเทคโนโลยีโดเมนภาษาไทย (ThaiURL) เพื่อให้เว็บบราวเซอร์สามารถรับรู้ และเข้าใจชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทย จนนำไปสู่การเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ การคิดค้นเทคโนโลยีแถบข้อมูลเว็บ (Web Bar) แทรกอยู่บนเมนูมาตรฐานของเว็บบราวเซอร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสารแบบเฉพาะตัว จนมีการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจในองค์กรธุรกิจต่างๆ การคิดค้นและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่ใช้กับเอกสารภาษาไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ชื่อไทย.คอม ยังสนับสนุนการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมเชิงลึก (Vertical Industry) ในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของชาติ ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น ตัวอย่างโครงการด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมาของ ชื่อไทย.คอม ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Traceability Software) เป็นต้น

ด้านที่ปรึกษา

ชื่อไทย.คอม ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่กำลังต้องการบรรลุเป้าหมายบางประการ ต้องการค้นหาคำตอบในบางเรื่อง หรือกำลังต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่างในองค์กร ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร ซึ่งมีความเป็นอิสระจากปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร

ชื่อไทย.คอม มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการตอบคำถามทางธุรกิจ ที่ปัจจุบัน กำลังเคลื่อนย้ายเข้าสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยฐานความรู้ (Knowledge Base) เป็นองค์ประกอบหลัก

ชื่อไทย.คอม ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 832 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ อาทิ ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำฐานข้อมูลกรณีศึกษาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ที่ปรึกษาในโครงการยกระดับเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานต่างๆ

ด้านการวิจัย

ชื่อไทย.คอม ทำหน้าที่ในการให้บริการวิจัยข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ และมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการตอบปัญหาของการวิจัย โดยนอกเหนือจากการผลิตผลงานวิจัยของตนเองแล้ว ชื่อไทย.คอม ยังได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาอื่นๆ ด้วย

ตัวอย่างโครงการด้านการวิจัยที่ผ่านมาของ ชื่อไทย.คอม ได้แก่ งานฐานข้อมูลในโครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตชุมชน งานข้อมูลและประมวลผลในโครงการวิจัยการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างก้าวกระโดดด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและการเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา (Best Practices & Benchmarking) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม / องค์กร / พื้นที่ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เป็นต้น
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer