>> คุณลักษณะเด่น
  
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการและกรรมวิธี
- คุณลักษณะเด่น
- บริการในเชิงพาณิชย์
- ประโยชน์ที่ได้รับ
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีชื่อโดเมนภาษาไทยโดยใช้ตัวแปลงรหัสภาษาท้องถิ่นเพื่อทำงานร่วมกับระบบ DNS เดิม เช่นในกรณีของ ThaiURL จะไม่มีผลกระทบกับมาตรฐานของระบบ DNS เดิม ทำให้สามารถเปิดให้บริการชื่อภาษาท้องถิ่น โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขระบบ DNS เดิม ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ดูแลรับผิดชอบอยู่ ในขณะเดียวกัน ตัวแปลงรหัสภาษาท้องถิ่น จะทำการเลือกแปลงค่าเฉพาะชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น ส่วนการแปลงค่าชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ จะยังคงใช้ระบบ DNS เดิมตามมาตรฐานใน RFC ของคณะทำงานมาตรฐานอินเทอร์เน็ตสากล IETF

ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีชื่อโดเมนภาษาไทยที่กลุ่มผู้ประดิษฐ์คิดค้น ได้พัฒนาขึ้นในแบบ Application-only Solution จึงสามารถทำงานได้ด้วยความถูกต้องในทุกๆ Query ที่มีการแปลงค่าชื่อโดเมน ซึ่งแตกต่างจากวิธีการแบบ DNS Infrastructure Solution ที่มีความไม่แน่นอนและต้องอาศัยความร่วมมือจาก ISP รวมถึง Intermediate Server ทุกตัว (proxy server, firewall server, router, etc.) ซึ่งอาจมิได้อยู่ในความดูแลของ ISP หรือเป็นเครื่องในองค์กรอื่น ที่อยู่ระหว่างผู้ใช้กับ DNS Server นั้นๆ

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประดิษฐ์คิดค้นยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างมาตรฐานอินเทอร์เน็ตในกลุ่มทำงานด้านชื่อโดเมนนานาชาติภายใต้ IETF เพื่อผลักดันแนวทางดังกล่าว ดังปรากฏในร่างมาตรฐาน (Internet Draft) เรื่อง RACE: Row-based ASCII Compatible Encoding for IDN ในเดือนตุลาคม 2543 และพัฒนามาเป็นข้อกำหนด RFC 3490 (Internationalizing Domain Names in Applications) ในเดือนมีนาคม 2546
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer