>> ประวัติความเป็นมา
  
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการและกรรมวิธี
- คุณลักษณะเด่น
- บริการในเชิงพาณิชย์
- ประโยชน์ที่ได้รับ
การระบุตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต จะใช้ชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลข IP (Internet Protocol) ในการอ้างอิง แต่เนื่องจากการใช้ตัวเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เป็นที่อยู่เว็บไซต์นั้น มีความยากลำบากในการจดจำ จึงได้มีระบบการแปลงเลข IP ให้เป็นชื่อที่ประกอบขึ้นจากตัวอักษร คำ หรือ วลี ซึ่งเรียกว่า ชื่อโดเมน (Domain Name) เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ โดยหากทำการป้อนที่อยู่เว็บไซต์หรือชื่อโดเมนให้กับโปรแกรมจำพวกเบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์จะทำการแปลงชื่อโดเมนให้เป็นชุดตัวเลข IP เพื่อให้คอมพิวเตอร์ด้วยกันเองเข้าใจ และนำไปประมวลผลใช้งานต่อไป ซึ่งระบบที่ใช้แปลงค่าระหว่างชื่อโดเมนและเลข IP นี้เรียกว่า Domain Name System (DNS)

ระบบการแปลงค่าระหว่างชื่อโดเมนและเลข IP (DNS) ปัจจุบัน มีข้อจำกัดตรงที่ถูกออกแบบให้รับรู้เฉพาะตัวอักษรละติน (ASCII character set) เลข 0 ถึง 9 และเครื่องหมายยติภังค์ (-) เท่านั้น ไม่สามารถที่จะรับรู้อักขระในภาษาไทย ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวนี้เอง ได้กลายมาเป็นจุดกำเนิดในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีชื่อโดเมนภาษาไทยในปี 2542 โดยกลุ่มผู้ประดิษฐ์คิดค้นชาวไทย ที่เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเรียกดูเว็บไซต์ผ่านทางชื่อโดเมนภาษาไทยเต็มรูปแบบ (ทั้งชื่อและสกุลโดเมนเป็นภาษาไทย) และเปิดโอกาสให้เจ้าของเว็บไซต์ที่ประสบปัญหากับการมีชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่จดจำยาก หรือใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลำบาก สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยให้กับเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer