>> ประโยชน์ที่ได้รับ
  
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการและกรรมวิธี
- คุณลักษณะเด่น
- บริการในเชิงพาณิชย์
- ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. อำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย ในการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อโดเมนภาษาไทย
  2. สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคมอินเทอร์เน็ตไทย โดยมิได้ลดทอนศักยภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
  3. กระตุ้นให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มผู้สนใจ และกลุ่มธุรกิจในภูมิภาค และในท้องถิ่นที่มีข้อจำกัดในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
  4. ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศไปกับการเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษให้แก่หน่วยงานในต่างประเทศ

 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer