>> การต่ออายุ
  
- ข้อมูลทั่วไป
- จดทะเบียน
- ต่ออายุ
- เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ย้ายนายทะเบียน
บริษัท ชื่อไทย.คอม ขอยุติการให้บริการต่ออายุ (Renew) ชื่อโดเมน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่ออายุผ่านนายทะเบียนรับอนุญาต โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อนายทะเบียนรับอนุญาตทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้ที่ www.icann.org ทั้งนี้ ข้อมูลการจดทะเบียนและอายุโดเมนของท่าน จะยังคงสถานะเดิม จนกว่าโดเมนจะสิ้นอายุ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer